Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 ก.ย. 2564)  
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบ... (01 มี.ค. 2564)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1... (01 มี.ค. 2564)  
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบ... (25 ก.พ. 2564)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององ... (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประ... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขอ... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ ประจำปี 2563 (28 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือก... (27 ส.ค. 2563)
คู่มือบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (29 ก.ค. 2563)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (29 ก.ค. 2563)
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (24 ก.ค. 2563)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (24 ก.ค. 2563)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (20 มี.ค. 2563)
เพิ่มเติมแผนปี 2561 - 2565 (14 ก.พ. 2563)
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ครั้งที่ 1 (14 ก.พ. 2563)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โร... (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (29 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (29 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดประชุมประชาคมระ... (16 ก.ย. 2564)  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (01 ก.ย. 2564)  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (01 ก.ย. 2564)  

โครงการทำเครื่องจักสานภูม... (20 ก.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (18 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนส... (16 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนส... (16 มิ.ย. 2564)

โครงการป้องกันและควบคุมไข... (12 มิ.ย. 2564)

คณะกรรมการออกตรวจรับงานจ้... (08 มิ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการตำบลโนนสม... (08 มิ.ย. 2564)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (09 เม.ย. 2564)

โครงการจัดประชุมประชาคมหม... (02 เม.ย. 2564)

โครงการประชุมประชาคมจัดทำ... (01 เม.ย. 2564)

โครงการทำความสะอาดถนนสายห... (28 พ.ค. 2563)

โครงการแจกพันธุ์ปลาแก่เกษ... (28 เม.ย. 2563)

โครงการ MOU อบต.โนนสมบูรณ... (17 ก.พ. 2563)

โครงการกีฬาประจำตำบลโนนสม... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรด... (24 เม.ย. 2558)

กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันรา... (07 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยเส... (27 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (18 ต.ค. 2564)  
กำหนดเกณ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจ... (04 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว สายทางป่าก้า... (13 ก.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว สายทางป่าก้า... (13 ก.ค. 2564)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว สายทา... (12 ก.ค. 2564)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว สายทา... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (03 พ.ค. 2564)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 /2563 (01 ธ.ค. 2563)
กำหนดเกณ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจ... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำ... (11 มิ.ย. 2563)
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน (26 พ.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คั... (26 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ (17 มี.ค. 2563)
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2563 (03 มี.ค. 2563)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (01 พ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 ต.ค. 2562)
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (04 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (18 ก.ย. 2562)
Responsive image
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ... (08 มิ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อ... (06 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เว... (28 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลื... (10 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบ... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบ... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือก... (27 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา... (18 พ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพ... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และเปลี... (04 ก.พ. 2559)
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงา... (25 ม.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อ... (23 เม.ย. 2558)
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์ก... (29 พ.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   e-mail : nonsombool.go.th
www.nonsombool.go.th