Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม

การศึกษา
     สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มี 6 แห่ง ได้แก่
          1.โรงเรียนบ้านป่าพอก
          2.โรงเรียนบ้านกวางดีด
          3.โรงเรียนบ้านโคกเทียม
          4.โรงเรียนบ้านป่าก้าว 
          5.โรงเรียนบ้านโนนบก
          6. โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มี 4 แห่ง
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเทียม
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข
     ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาจะหลวย จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     มีวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง

สาธารณสุข
     ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง คือ 
          1.ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านโคกเทียม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจภูธรย่อยอำเภอนาจะหลวย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban_06340804@dla.go.th
www.nonsombool.go.th