Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
    เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   
 เส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบลเป็นถนนลูกรัง 

การโทรคมนาคม
     มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS  TRUE  DTAC

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย 7 สาย 
     ได้แก่ 1.ห้วยกะตอน  2.ห้วยเทียมใหญ่  3.ห้วยเทียมน้อย  4.ลำห้วยนางนี  5.ลำห้วยมะลิ  6.ลำห้วยปูน  7.ลำห้วยโจด


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      ฝาย จำนวน 5 แห่ง
       ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
  

การจัดการศึกษา
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้
        
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านโนนบก ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านป่าก้าว ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านแสนสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
        4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเทียม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านโคกเทียม ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี


ข้อมูลอื่น ๆ
     มวลชนจัดตั้ง
          - อปพร. 106  คน
    

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban_06340804@dla.go.th
www.nonsombool.go.th