Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
     “คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ชาวประชาหน้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ
     1. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ และสร้างเสริม สุขภาพที่ดีแก่ประชาชนถ้วนหน้า สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
     2. ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
     3. ส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และสร้างความสามัคคีในชุมชน
     4. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
     5. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
     6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การตรวจสอบ เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
     7. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
     8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     9. ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban_06340804@dla.go.th
www.nonsombool.go.th