Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     เป้าหมาย เพื่อก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ
     แนวทางการพัฒนา ดังนี้
          1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
          2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
          3. ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
     ตัวชี้วัด
          1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
          2. จำนวนการก่อสร้างสะพาน ท่อระบายน้ำ และร่องระบายน้ำ
          3. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
          4. จำนวนปริมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
 
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือน และชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
     เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ ระดับครอบครัวและชุมชน โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เสริมทักษะและความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชน และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี
     แนวทางการพัฒนา ดังนี้
          1. ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
     ตัวชี้วัด
          1. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
          2. จำนวนครัวเรือนที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้


พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะของประชาชนทาง ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการกีฬาให้มีคุณภาพดีขึ้น  สนับสนุนด้านสวัสดิการ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
     แนวทางการพัฒนา ดังนี้
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ สืบสาน อนุรักษ์ และบูรณาการงานด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
          2. พัฒนา และส่งเสริมการศึกษาในระดับเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบ และนอกระบบให้มีความรู้คู่คุณธรรม
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษา สุขภาพ อนามัยที่ดีของประชาชน
          4. การจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
          5. พัฒนาและเสริมสร้างการกีฬา นันทนาการของประชาชนและเยาวชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
     ตัวชี้วัด
          1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา และศึกษาเพิ่มขึ้น
          2. จำนวนสวัสดิการ และการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
          3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย และจำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี
          4. จำนวนกิจกรรมที่จัดทำในการแก้ปัญหายาเสพติดและสาธารณภัย
          5. จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ผู้แจ้งข่าวอาชญากรรมที่ฝึกอบรม
          6. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น


พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
     เป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน  พัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และเห็นประโยชน์ และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ควรแก่การอนุรักษ์รักษาไว้ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
     แนวทางการพัฒนา ดังนี้
          1. การสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
     ตัวชี้วัด
          1. จำนวนกิจรรมที่จัดทำในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          2. จำนวนกิจกรรมที่จัดทำในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          3. จำนวนกิจกรรมที่จัดทำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล
 
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แนวทางการพัฒนา ดังนี้
          1. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกิจการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
          2. พัฒนา และปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สู่การบริการที่ดีแก่ประชาชน
     ตัวชี้วัด
          1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม
          2. จำนวนบุคลากร และอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
          3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
          4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th