Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ต.ค. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04 ต.ค. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ กำหนดเกณ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปี 2565
13 ก.ค. 2564
ถึง
13 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว สายทางป่าก้าว - ป่าพอก
13 ก.ค. 2564
ถึง
13 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว สายทางป่าก้าว 4.11
12 ก.ค. 2564
ถึง
12 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว สายทางป่าก้าว - ป่าพอก
08 ก.ค. 2564
ถึง
08 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว สายทางป่าก้าว 4.11
02 มิ.ย. 2564
ถึง
02 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
03 พ.ค. 2564
ถึง
03 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ธ.ค. 2563
ถึง
01 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 /2563
05 ต.ค. 2563
ถึง
05 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ กำหนดเกณ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban_06340804@dla.go.th
www.nonsombool.go.th