Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

01 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ เข้าร่วมระงับเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน

01 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสถานที่กักตัว/สถานที่เสี่ยง จากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19

20 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการทำเครื่องจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

18 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเทียม

16 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมครอบครัวประชาชนผู้ประสบภัยทางสังคมในพื้นที่

16 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก

12 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

08 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการตำบลโนนสมบูรณ์

08 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ คณะกรรมการออกตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.โนนสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban_06340804@dla.go.th
www.nonsombool.go.th