Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมครอบครัวประชาชนผู้ประสบภัยทางสังคมในพื้นที่
Responsive image
นางทองรักษ์  ดวงกองเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเทียม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ิเข้าตรวจเยี่ยมบ้าน นายวีระศักดิ์  แดงทน บ้านเลขที่ 236/11 บ้านกวางดีดบูรพา ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เนื่องจากได้รับรายงานว่านายวีระศักดิ์ แดงทน เป็นผู้ประสบภัยทางสังคม ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรชาย วัย 4 เดือนได้ เพราะครอบครัวมีฐานะยากจนประกอบปัญหาการอย่าร้างภรรยาไปมีสามีใหม่  เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบสิ่งของตามความจำเป็น และประสานสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กจังหวัดอุบลราชธานี รับดูแลต่อไป
         
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564