Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายถวิล มีชัย
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิชัย เกษแก้ว
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางทองรักษ์ ดวงกองเงิน
เลขานุการสภา อบต.โนนสมบูรณ์
Responsive image
Responsive image
นายประชิด สีแสด
ส.อบต.หมู่ 1
Responsive image
นางประยูร บัวใหญ่
ส.อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายหัส ชาวทอง
ส.อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายทองใส ไชยคำ
ส.อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายมนูญ จำปาแดง
ส.อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายประสิทธิ์ ศิริจันทร์
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
ว่าง
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นางอุราพร ประทาน
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายสุทัศน์ ภูมิลำเนา
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายทองใบ แสงขาว
ส.อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายสุวรรณ พนาสนธ์
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายสุนันต์ นะโส
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายเพ็ง สุดเต้
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายหวังดี บุญเรือง
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายจำเนียร ธรรมเจริญ
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายสุวรรณ ทองสรรค์
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายสำลี กองมาศ
ส.อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายประยูร ลายสาน
ส.อบต. หมู่ 10
Responsive image
Responsive image
นายทองดี ศิริโม้
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ 045 595 672   e-mail : nonsombool.go.th
www.nonsombool.go.th