Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายบรรจง คำแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายตรีภพ อ่อนคำผาง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสมปอง ทองเบ้า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
Responsive image
นายสุพจน์ สุรันนา
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสำลี ศิริจันทร์
ผช.จพง พัฒนาชุมชุน
Responsive image
นายภูษิต สุขผล
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นายจำนงค์ศักดิ์ บุตรน้อย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายปฐมพงศ์ ขันตี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
น.ส.มงคลลักษณ์ สมสอาด
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
น.ส.วรรณรุณี จันดาชาติ
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
นายโกศัลย์ มัสยามาต
ภารโรง
Responsive image
นายดำรงค์ ศรีคำ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายไกรสุวิทย์ ทาคำวงค์
พนักงานขับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th