Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
คู่มือบริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางทองรักษ์ ดวงกองเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสมปอง ทองเบ้า
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวกัญญาพัชร์ มาลาสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายณัฐพงษ์ บุตรโท
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ ปรือทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางศรศรี โรนุช
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายปฐมพงศ์ ขันตี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายสำลี ศิริจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายภูษิต สุขผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวมงคลลักษณ์ สมสอาด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
Responsive image
นางสาววรรณรุณี จันดาชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
นายจำนงศักดิ์ บุตรน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
นายดำรงค์ ศรีคำ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายไกรสุวิทย์ ทาคำวงค์
พนักงานขับรถยนต์ตรวจการ
Responsive image
นายสามารถ กอบเกื้อ
หน่วยกู้ชีพ 1669
Responsive image
นายสงกรานต์ จันดาษ
หน่วยกู้ชีพ 1669
Responsive image
นายวีระยุทธ มงคลการ
หน่วยกู้ชีพ 1669
Responsive image
ว่าง
หน่วยกู้ชีพ 1669
Responsive image
นายพินิจ บุญปรุง
หน่วยกู้ชีพ 1669
Responsive image
นายประกิจ ธุระทอง
หน่วยกู้ชีพ 1669
Responsive image
นายชาติลิขิต กอบเกื้อ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ 045 595 672   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban_06340804@dla.go.th
www.nonsombool.go.th