Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดหาพัสดุ
การโอนงบประมาณ
รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
การควบคุมภายใน
แผนจัดหาพัสดุ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
ว่าง
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นาสาวกมลวรรณ การินทร์
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางอัจฉราภรณ์ นวลตา
ครู ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางจิราพรรณ นามวงศ์
ครู ศพด.บ้านป่าก้าว
Responsive image
นางอ้อย บุญศรี
ครู ศพด.บ้านแสนสุข
Responsive image
นางสาวอรทัย สุขผล
ครู ศพด.บ้านโคกเทียม
Responsive image
นางบุญชู มีชัย
ครู ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางสาวภัทรวดี มงคลการ
ครู ศพด.บ้านป่าก้าว
Responsive image
นางหวาน จำปาแดง
ครู ศพด.บ้านโคกเทียม
Responsive image
นางสาวฉลวยศรี สีดำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางสาวเดือนเพ็ญ สาวิสา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าก้าว
Responsive image
นางสาวปรัชญา คำแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางสาวสิรินนาถ สูงเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสุจิตรตรา โสดามรรค
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ 045 595 672   e-mail : nonsombool.go.th
www.nonsombool.go.th