Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"ประชาชนมีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น สาธารสุข งบกลาง ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการ และสร้างความเข้มแข็งของสังคม
 3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแผนงานบริหารทั่วไป

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
 6. ชั้นประถมวัยสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 7. การบริหารจัดการโปร่งในประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ