Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวกมลวรรณ การินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกมลวรรณ การินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


ข้าราชการครู

นางอัจฉราภรณ์ นวลตา

ครู ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

นางบุญชู มีชัย

ครู ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

นางจิราพรรณ นามวงศ์

ครู ศพด.บ้านป่าก้าว

นางสาวภัทรวดี มงคลการ

ครู ศพด.บ้านป่าก้าว

นางสาวอรทัย สุขผล

ครู ศพด.บ้านโคกเทียม

นางหวาน จำปาแดง

ครู ศพด.บ้านโคกเทียม

นางอ้อย บุญศรี

ครู ศพด.บ้านแสนสุข

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุจิตรตรา โสดามรรค

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสิรินนาถ สูงเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเดือนเพ็ญ สาวิสา

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าก้าว

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ