Hot News :
สำนักปลัด

นายสมปอง ทองเบ้า

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


พนักงานส่วนตำบล

นายสมปอง ทองเบ้า

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ บุตรโท

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกัญญาพัชร์ มาลาสาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาการ

นางศรศรี โรนุช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบตรี ณัฐวุฒิ ปรือทอง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายปฐมพงศ์ ขันตี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสาวมงคลลักษณ์ สมสะอาด

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภูษิต สุขผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำลี ศิริจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายจำนงศักดิ์ บุตรน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววรรณรุณี จันดาชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายดำรงด์ ศรีคำ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายไกรสุวิทย์ ทาคำวงค์

(คนงานทั่วไป) พนักงานขับรถยนต์ตรวจการ

นายชาติลิขิต กอบเกื้อ

(คนงานทั่วไป) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ